Vattentvättmaskiner för krävande användning – NERO-Premium

NERO-Premium är en ny generation av omvänd osmos vattentvättmaskiner för krävande objekt. Med hjälp av enheten kan du få rent rinnande dricksvatten, till exempel för flera byggnader eller företag, direkt från havs-, sjö- eller brunnsvatten, för hela byggnadens behov.

Liksom andra medlemmar av NERO-produktfamiljen hanterar NERO-Premium vattenreningsenheten också mångproblematiskt brunnsvatten, såsom mycket järn- och manganhaltigt brunnsvatten.

  • Vattenreningsenheten NERO-Premium motsvarar till sin installation en diskmaskin och är därför mycket enkel att ta i bruk. Förutom enheten behöver du bara en råvattenpump (t.ex. Grundfos Scala-2) och, naturligtvis, önskat vattenrörssystem.
  • Inget behov av stödteknik – vad beträffar vattenreningen är enheten klar för installation och användning
  • Tack vare det mycket höga utbytet (ca 50 %), är underhållskostnaderna för enheten mycket måttliga jämfört med traditionell utrustning (vanligtvis 100–190 € / år).
  • Enheten avlägsnar praktiskt taget alla upplösta och olösliga föroreningar från vattnet, såsom järn, mangan och salter, vilket gör vattnet tillförlitligt och fullständigt drickbart.
  • Enhetens aktiva kolfilter minskar eller eliminerar också mindre svavel- och radonproblem.

Underhållsaktiviteterna består huvudsakligen av att byta förfilter vid behov, vanligtvis 2–3 gånger om året

Tillämpningar

Flera fastigheter, företag eller andra krävande objekt Vattenrengöring från en brunn (t.ex järn, mangan, fluorider, salt osv.) Vattenrengöring från havet (salt mm.) Vattenrengöring från en sjö (bakterier, humus mm.) Eller nästan vilken som helst annan råvattenkälla

Egenskaper

Vattenrengöringens låga energianvändning Högt utbyte (ca. 50%) Automatisk feldiagnos Lätt och snabb att serva All-in-one lösning Justeringsfri Lång membranlivslängd

Produktinformation

Höjd: 130 cm Djup: 76 cm mm Bredd: 56 cm Apparaten har två års garanti Produktion: 350-600 l/h Apparatens utbytesförhållande är 55-80 % Förbrukning: max 750 W Renvattenbehållare: 120 l Ljud: ca. 55 dBa i användning Förfiltrering: 20″ 20µm, 5µm kolfilter, 1µm

Leveransens innehåll

Testad, installations- och användbar NERO-PREMIUM -vattenrengöringsenhet Integrerad 120 liter vattenbehållare Tds-mätare för mätning av vattenkvaliteten Förfiltrerings set färdigt installerat Bruksanvisning Slagvattenslang Tömningsslang och förlängning

FAQ

OBS! Gränsvärdena för NERO-Hem-modellen skiljer sig åt – du hittar dem i nästa avsnitt nedan

Enheten är konstruerad för förhållandena i Finland, andra nordiska länder och Ryssland. Enheten gör dricksvatten från nästan vilken pöl som helst. Det är dock anmärkningsvärt att saltinnehållet i vattnet som ska behandlas inte får överstiga 0,8% (salthalten i Nordöstersjön är normalt cirka 0,5%. Avlägsnande av högre salthalt kräver mycket mer robusta pumpar såväl som inre tryck i anordningen). Enheten avlägsnar bland annat: natrium, fluor, arsenik, mangan, järn, uran, klorid, sulfat, organiska ämnen, läkemedelsrester, bakterier, virus, algtoxiner, gödningsmedel etc., dvs. praktiskt taget alla vattenlösliga och olösliga fasta ämnen. Enheten tar också bort lite radon, men om radonkoncentrationen är mycket hög, rekommenderar vi att du lägger till ett större aktivt kolfilter eller luftningsanordning efter enheten. Om det finns mycket olösliga fasta ämnen i vattnet (t.ex. sand, oxiderat järn, etc.), rekommenderar vi att du lägger till ett annat, t.ex. 50 µm sedimentfilter till inloppet till enheten.

Vägledande tabell över tillåtna koncentrationer av dricksvatten och maximalt tillåtna värden för enheten för att säkerställa att det renade vattnet uppfyller rekommendationerna, och att det inte förekommer väsentliga funktionsfel hos enheten:

Definition

STM 401/2001 max tillåten 

Max NERO (typisk)

Escherichia coli

<1 pmy/100ml

100 pmy/100ml

Arsenik As 

10 µg/l

500 µg/l

Fluoridi F

1,5 mg/l

100 mg/l

Nitrat, NO3 

50 mg/l

500 mg/l

Nitratkväve, NO3-N 

11 mg/l

500 mg/l

Nitrit, NO2 

0,5 mg/l

25 mg/l

Nitritkväve, NO2-N 

0,15 mg/l

7,5 mg/l

Uran, U 

100 µg/l

5000 µg/l

Koliformiska bakterier 

100 pmy/100ml

10000 pmy/100ml

Ammonium, NH4

0,5 mg/l

25 mg/l

Ammoniumkväve, NH4-N 

0,4 mg/l

20 mg/l

Klorid, Cl 

100 mg/l

5000 mg/l

Mangan, Mn 

100 µg/l

2000µg/l

Järn, Fe 

400 µg/l

9000 µg/l

CODMn(O2) (kemisk syreförbrukning) 

5 mg/l

15 mg/l

KMnO4- (kemisk syreförbrukning) 

20 mg/l

60 mg/l

Radon, Rn

1000 Bq/l

2000 Bq/l

Elektrisk konduktivitet

2500 µS/cm (=250 mS/m)

13000 µS/cm (=1300 mS/m)

Detta avsnitt behandlar endast referensgränserna för NERO-Hemma-modellen.

Enheten är konstruerad för förhållandena i Finland, andra nordiska länder och Ryssland. Enheten gör rent dricksvatten från sjövatten och brunnsvatten med en TDS på mindre än 2000. I de flesta fall betyder detta vatten med lågt salthalt eller osaltat vatten.

Vägledande tabell över tillåtna koncentrationer av dricksvatten och maximalt tillåtna värden för enheten för att säkerställa att det renade vattnet uppfyller rekommendationerna, och att det inte förekommer väsentliga funktionsfel hos enheten:

Definition 

STM 401/2001 max tillåten 

Max NERO (typisk)

Escherichia coli

<1 pmy/100ml

100 pmy/100ml

Arsenik As 

10 µg/l

500 µg/l

Fluorid F 

1,5 mg/l

100 mg/l

Nitrat, NO3 

50 mg/l

500 mg/l

Nitratkväve, NO3-N 

11 mg/l

500 mg/l

Nitrit, NO2 

0,5 mg/l

25 mg/l

Nitritkväve, NO2-N 

0,15 mg/l

7,5 mg/l

Uran, U 

100 µg/l

5000 µg/l

Koliformiska bakterier 

100 pmy/100ml

10000 pmy/100ml

Ammonium, NH4

0,5 mg/l

25 mg/l

Ammoniumkväve, NH4-N 

0,4 mg/l

20 mg/l

Klorid, Cl 

100 mg/l

1200 mg/l

Mangan, Mn 

100 µg/l

2000µg/l

Järn, Fe 

400 µg/l

6000 µg/l

CODMn(O2) (kemisk syreförbrukning) 

5 mg/l

15 mg/l

KMnO4- (kemisk syreförbrukning) 

20 mg/l

60 mg/l

Radon, Rn

1000 Bq/l

2000 Bq/l

Elektrisk konduktivitet

2500 µS/cm (=250 mS/m)

3500 µS/cm (=350 mS/m)

Det mest typiska sättet att rapportera som används med utrustning för vattenbehandling är “Maximal membrangenomträngningshastighet under optimala förhållanden med 17 / 25c vatten x salthalt.” Om vi ​​använde samma rapporteringsmetod skulle vi rapportera vår kapacitet minst två och en halv gånger.

Vi rapporterar en genomsnittlig avkastning mätt från kunder, minus en 20 % teknisk minskning för toleransvariationen hos membranindividerna, dvs. kapacitetet stämmer. Vi använder realistiska – eller till och med lite pessimistiska –  rapporteringsmetoder så att kunden inte behöver bli besviken utan snarare blir positivt överraskad.

Rening är helt kemikaliefri genom omvänd osmos. Vattnet tvingas under högt tryck genom ett semipermeabelt membran som separerar föroreningarna från vattnet. Öppningarna i membranet är så små (i storleksordningen 0,1 nm) att endast en vattenmolekyl kan passa genom dem, och större joner, molekyler, virus, bakterier etc. blir på den smutsiga sidan av membranet och rinner ut ur membranet med matningsflödet.

Ja. Omvänd osmos är ett säkert sätt att rena vatten med algtoxiner.

Normalt räcker det att byta förfilter 1-3 gånger om året. Om råvatten tas från havet / sjön måste även havspumpens filter rengöras då och då. Detta beror på smuts och alghaltighet på råvattnet. Om enheten förvaras kallt på vintern måste frostskyddsmedel köras in på hösten och spolas ut på våren. Ett membranfilters normala livslängd är cirka 5 år. Allt underhåll är enkelt och snabbt att göra själv.

Ja. Att installera enheten kan jämföras med att ta i bruk en diskmaskin eller tvättmaskin. Vi rekommenderar dock att anslutningarna görs av en auktoriserad rörmontör för att uppfylla försäkringsbolagens garantivillkor.

Användningen av råvatten beskrivs generellt av återvinningsgraden (recovery rate). Ett system som arbetar med 50% utbyte behöver två liter råvatten för att göra en ren liter.

EMPRO-250 – 50% utbyte

NERO-Stuga – 50% utbyte

NERO-Hem 74-80% utbyte

NERO-Premium 55-80% utbyte

Enheten är mycket energieffektiv och konstruerad så att alla själva kan utföra nödvändigt underhållsarbete. Vid normal användning räcker det att byta förfilter 1-3 gånger om året för underhåll (proceduren tar mindre än 10 minuter). Om enheten lämnas på en kall plats under vintern, bör också vinterunderhåll göras (= apparaten töms på vatten och frostskyddsmedel körs in). Enhetens energiförbrukning är cirka 0,5 kWh / 100 l, dvs. om el kostar 0,12 € / kWh med överföringsavgifter, kommer priset på vatten att vara cirka 0,60 € / m3 (för jämförelse är priset på kranvatten i Finland cirka 4,00 € / m3).

Frostskydd körs in i enheten för att förhindra att den fryser. På våren spolas vätskan ur enheten, varefter den är klar att användas igen. Frostskyddsmedel är giftfritt och livsmedelsgodkänt.

Vattnet som produceras av enheten är mycket rent och mjukt. Vattenprover som tagits från enheten har analyserats av två separata laboratorier med ackrediterade metoder. Vi presenterar gärna forskningsresultat på begäran. Du kan skicka begäran till info@finnvoda.fi

Ja. Enheten kan anslutas direkt efter en normal brunnpump.

Enheten ska placeras i skydd från vädret. En utomhusanordning som används endast på sommartid fungerar utmärkt till exempel i en isolerad “hund kennel” där den är skyddad från väder och brännande värme. Inomhus ska enheten placeras i ett utrymme som är lämpligt för vattenutrustning. Det är också en bra idé att överväga det (tysta) körljudet när du placerar enheten.

EMPRO- och NERO-enheter har två års garanti.

Ja. Våra enheter är konstruerade för att vara mycket energieffektiva och de är lämpliga för användning med solenergi på grund av deras energieffektivitet.

Enheten är väldigt tyst. När alla pumpar är i gång är ljudnivån på apparaten ca 52-55 dBA, vilket är i samma klass som en tyst diskmaskin. Ljudnivån varierar något från enhet till enhet, och du kan hitta enhetsspecifik information genom att besöka enhetens egen demosida.

Renat vatten lagras i enhetens egen integrerade vattentank (EMPRO-100, NERO-modeller) eller i den externa tank som medföljer enheten (EMPRO-250 och EMPRO-500). EMPRO-4000 innehåller en integrerad tank, men är avsedd att användas med en större extern tank som inte ingår i enheten men som väljs utifrån platsens behov.

Kolla även in

Sommarstuga & Fritidshus

Produktion från 100 l / h

Rent rinnande vatten till stugan

Hem & Fritidshus

Produktion från 250 l / h

Rent rinnande vatten till hem och fritidshus

Krävande fastigheter & företag

Produktion från 350 - 2000 l / h

Vattentvättmaskiner för krävande användning

Våra kunders upplevelser

"Vatten har renats riktigt bra, det är inte rostigt mera och kvaliteten är bättre än kommunalvattnets. Vattnet räckte till fint även då 4 personer badade bastu!"

"Enkelt att installera och det finns inga bekymmer med vattnet mera!"

"Vattnet är verkligen rent och livet har blivit mycket bättre! Ingen bäras av vatten från fastlandet till ön mera och det finns mera utrymme också för annat i bilen och båten."

”Det här har höjt livskvalitetet. Underlättar vardagen!”

Vill du ha mer information och / eller ett personligt erbjudande?

    informationen du lämnar in via vår kontaktformulär används endast för att kontakta dig gällande dina möjliga behov för vattenrengöringsteknik. Informationen används ej för marknadsföring. Med att lämna dina kontaktuppgifter ger du dock ditt samtycke till att vi kan lämna ut kontaktuppgifter ytterligare till någon av våra samarbetspartner, som enligt oss är geografiskt mer lämplig att servera just dig! En lista över våra samarbetspartner hittar du här https://www.finnvoda.se/samarbetspartners
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Haluatko lisätietoja ja / tai yksilöllisen tarjouksen?

<< palaa etusivulle

Testaa mikä vedenpuhdistusratkaisu on paras juuri sinun tarpeisiisi

Puhdas juomavesi